Khu xử lý nước thải

Về Khí thải: Nhà máy sử dụng kết hợp công nghệ xử lý khí thải
 bằng phương pháp hóa-vi sinh

  khí Ozon


 
  Và cặp tháp khủ mùi để xử lý khí thải.
Kết quả là khí thải trong quá trình sản xuất

của nhà máy luôn đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Việt Nam
Về nước thải: Nhà máy sử dụng kết hợp công nghệ AEROTANK
sử dụng men vi sinh (hiếu khí, yếm khí) với phương pháp xử lý tự nhiên  để xử lýCông nghệ này mang tính xu hướng của thời đại bởi thân thiện với môi trường
và vô hại đối với con người. Công nghệ này xử lý nước thải của nhà máy
 đạt theo tiêu chuẩn VN, giúp công ty có thể tái sử dụng 100% nguồn nước thải
 sau khi xử lý vào quá trình sản xuất; từ đó tiết kiệm chi phí;
tiết kiệm nguồn nước,  và không thải bất kỳ lượng nước thải nào ra môi trường.

Danh mục sản phẩm